1.
Hoàng TNV, Nguyễn Đỗ HN, Trần TNV, Nguyễn PHN, Trần VK, Nguyễn TTT. PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU ĐA TRUNG TÂM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6577