1.
Võ TT, Đặng PVT, Nguyễn T Đức, Võ TP. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6579