1.
Trần TL, Phạm TTH, Đào VD. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6581