1.
Nguyễn TL, Nguyễn MP. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 . VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6583