1.
Trần TN, Phạm PTLQ. SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6584