1.
Vũ THH. KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA BERBERIN CLORID SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO). VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6585