1.
Nguyễn TTH, Đào TTL. PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6586