1.
Trương NK, Kim NKV, Ngô AT, Trần TKN. NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6593