1.
Nguyễn THG, Nguyễn TLH. BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN BỆNH THALASSEMIA Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NHẬP HỌC NĂM 2018-2019. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6596