1.
Hứa TT, Trần THD, Dương KT, Nguyễn THN, Lê TMC, Bùi HT. SO SÁNH HIỆU QUẢ GIỮA ĐÔNG LẠNH CHẬM VÀ THỦY TINH HÓA MÔ BUỒNG TRỨNG NGƯỜI VIỆT NAM DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT MÔ HỌC. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6607