1.
Nguyễn Đức P, Nguyễn TL, Trần VN, Công QT. SO SÁNH TÁC DỤNG GIẢI GIÃN CƠ ROCURONIUM CỦA SUGAMMADEX SO VỚI NEOSTIGMIN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6609