1.
Nguyễn ND, Hải Quân. MỘT TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6611