1.
Nguyễn NT, Trần XV, Phạm AVT. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7115