1.
Nguyễn CT, Lê Đình T, Nguyễn BHP, Trần XT, Nguyễn MT, Nguyễn VP. BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7119