1.
Trần TBT, Nguyễn Đức QC, Võ QT. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ VÀ RÀO CẢN KHI THAM GIA NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7125