1.
Nguyễn ST, Hoàng NPL, Lê Đức T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TUYÊN QUANG NĂM 2021. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7126