1.
Nguyễn XK, Phạm VV, Lê HC. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7144