1.
Nguyễn Đình L, Nguyễn TT, Nguyễn Q, Phạm QK. TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7146