1.
Nguyễn TQ, Lê TTH, Vũ TC, Nguyễn VT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7147