1.
Đỗ AT, Phonesavanh T. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐỒ XELOX HÓA TRỊ BỔ TRỢ CHO BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN II-IIIC. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7156