1.
Nguyễn MQ, Nguyễn PH, Trần TL. CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7163