1.
Trần VL, Nguyễn NT, Nguyễn TTH. MỐI LIÊN QUAN GIỮA GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON CÓ TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7165