1.
Nguyễn TT, Vũ NH, Nguyễn QH, Mạc Đăng T, Nguyễn NN, Trần MH, Nguyễn TQ. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7169