1.
Trần TA, Trần KT, Phùng QD, Nguyễn TP, Trần HA. CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7176