1.
Đào TH, Nguyễn MP. LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU KHI DÙNG PROGESTERONE VỚI KẾT QUẢ CÓ THAI Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI NANG ĐÔNG LẠNH. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7177