1.
Nguyễn TKO, Nguyễn AT, Nguyễn TA. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8344