1.
Nguyễn TTN, Nguyễn V Đoàn. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẢN VỆ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8346