1.
Nguyễn T Đào, Ngô GM, Trần N Ánh. GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8358