1.
Nguyễn NT, Trần HT, Hà TH. TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8359