1.
Nguyễn TLA, Đỗ TTH, Đàm TT. SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÝ THUYẾT VÀ LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8360