1.
Nguyễn Đỗ N, Nguyễn DT. SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8474