1.
Đỗ MH, Phạm TD, Trần VT, Võ NCT. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8475