1.
Nguyễn TKH, Phan TC, Lê TP. HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8486