1.
Nhuien VK, Mai QT, Nguyễn VH. LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8490