1.
Nguyễn THT, Trần TH. THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8499