1.
Phan HG, Vũ Đức T, Vũ Đăng L, Trương H Đức, Trịnh Đình H. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8501