1.
Nguyễn TTU, Đinh XH, Nông PM. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8508