1.
Phạm VA, Trần TH, Dư TQ, Vũ T Ân, Nguyễn TL, Khương KD, Linus O, Mattias L, Trần KT. TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8518