1.
Nguyễn VT, Trần HT, Hà TH. LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8547