1.
Trần HT, Phạm MC, Nguyễn T Đạt, Lương QC. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8865