1.
Nguyễn HP, Phùng NTN, Đỗ CV. CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8879