1.
Hồ VH, Trần TTT, Nguyễn TK, Nguyễn T Đạt. ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG SỬ DỤNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2023. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8889