1.
Nguyễn TT, Nguyễn CT, Nguyễn Đình Q, Bùi THG. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐƯỢC ĐO BẰNG USCOM Ở BỆNH NHÂN PHẢN VỆ. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8892