1.
Trần TH. TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VIÊM TỦY CẮT NGANG HẬU NHIỄM HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8896