1.
Phan Đình P, Nguyễn MH. GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT). VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8898