1.
Phạm TVA, Nguyễn TNT, Hoàng TT, Nguyễn TCV, Nguyễn TH. CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8902