1.
Dương MN, Nguyễn QT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8904