1.
Trịnh HA, Đinh DH, Trịnh Đình H. NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8906