1.
Đỗ NS, Nguyễn VN, Bùi THG. TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA (PtcCO2) VỚI PaCO2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8910