1.
Nguyễn TG, Nguyễn TH, Nguyễn MT. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8912